میکروسکوپ

میکروسکوپ المپیوس

   میکروسکوپ المپیوس


میکروسکوپ چیست ؟

میکروسکوپ برگرفته از واژه هاي یونانی micros به معنای ریز و skopien به معنای دیدن يا بررسی کردن است.
در این فصل مراقبت و نگهداری معمول مکیروسکوپ های مورد استفاده در مشاغل بالینی ارائه می شود.

انواع میکروسکوپ از لحاظ میدان نوری

میکروسکوپ نوری با ميدان ديد شفاف
میکروسکوپ نوری با ميدان ديد تيره
میکروسکوپ نوری فلورسانس
میکروسکوپ نوری فارکونتراست
میکروسکوپ نوری تداخلی
میکروسکوپ نوری نورپلاریزه

موارد استفاده از ميكروسكوپ

میکروسکوپ وسیله ای دقیق با سیستم های نوري نظیر لنزها، فیلترها، منشورها، کندانسورها؛ سیستمهای مكانيكي کنترل کنندۀ وضعیت نمونه در فضای سه بعدی Z،Y ،X ؛ سیستم های الکتریکی مبدل ها و منبع نور دوربینها،ویدئو و غیره است كه تهية تصویر از نمونه هايي را که با چشم غيرمسلح قابل
شناسایی و رؤيت نیستند، تقویت و کنترل میکند.
آماده سازي و مشاهدة نمونه ها، بايد براساس استفاده از روشهايي که در رؤيت جزئیات مؤثر است، باشد. میکروسکوپ، یک وسيلة تشخیصی مهم در مراقبتهای بهداشتی، در رشته های تخصصی مانند خون شناسي، باکتری شناسي، انگل شناسی و در آموزش منابع انسانی میکروسکوپ هایی با الحاقات ویژه برای دانشجویان وجود دارد تا مشاهدات خود را زیر نظر استاد مربوطه انجام دهند است. پیشرفتهای فنی در اين زمينه، طراحی مدلهای تخصصي تر ميكروسكوپ ها را در صنعت
و دانشگاه فراهم كرد ه است که نقشي اساسي در توسعه و پیشرفت دانش بشر و درک عميقتر او از طبیعت دارد.

عملكرد میکروسکوپ

میکروسکوپ با استفاده از خواص فیزکی که عدسيها در تعامل با نور دارند، ساخته می شود. عدسي، یک وسیلة نوری از جنس شیشه است كه توانايي انعكاس نور را داشته و به طور معمول ابعاد محاسبه شدة سهمی محدب یا کروی مقعر  را دارد. اگر پرتوهای نور در نتيجة برخورد با سطح لنز و خروج، در نقطة
مشترک همگرا شوند، عدسي مثبت یا همگرا نام دارد و اگر عدسي پرتوهای نوری را که به آن برخورد میکند، متفرق کند، عدسي منفي يا واگرا  ناميده ميشود. عدسي های مثبت همگرا  در  اجزا ساختمانی میکروسکو پ ها را تشكيل می دهند.

میکروسکوپ چیست ،اشنایی با میکروسکوپ