دستگاه اسپکتروفتومتر

کار با اسپکتوفتومتر :

برای استفاده و نصب دستگاه اسپکتوفتومتر ابتدا باید با طرز کار و نحوه استفاده آن اشنا شد

شرایط استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر:

    • اتصال دستگاه به پریز برق از طریق محافظ برق ( UPS ) انجام پذیرد تا نوسانات برق تاثیری روی دستگاه نداشته باشد.
    • دستگاه در هنگام استفاده در روی یک سطح صاف و افقی و بالاتر از سطح زمین قرار گیرد.
    • دستگاه در نزدیکی وسایلی که امواج الکتریکی و مغناطیسی قوی دارند، مورد استفاده قرار نگیرد.
    • دستگاه در حین استفاده به دور از جریان باد پنکه، کولر و …. باشد.
    • جهت اندازه گیری توسط دستگاه از سل های (کووت) تمیز و با رویه صاف و بدون خش استفاده گردد.
    • قبل از استفاده دستگاه، از تمیز بودن شکاف نور عبوری به محفظه قرارگیری نمونه اطمینان حاصل نمایید. در غیر این صورت با استفاده از یک Lenz Paper سطح شکاف مربوطه را تمیز نمایید.
    • مدت زمان Warm up دستگاه حداقل 15 دقیقه می باشد که باید رعایت گردد.
    • دستگاه بصورت افقی حمل گردد و در حین حمل و جابجایی دستگاه، از ایجاد ضربه و تکان های ناگهانی جلوگیری شود.