موارد استفاده از پيپت

پيپت ها ابزارهايي هستند كه در آزمايشگاه هاي باليني و تحقيقاتي براي برداشت حجم هاي كم مايعات با دقت زياد كاربرد دارند.

پیپت چیست ؟

پيپتها ابزارهايي براي انتقال يا اندازه گيري حجم هاي كوچك از مايعات از يك ظرف به ظرف ديگر با دقت بسيار هستند.
مدلهاي مختلفي از پيپت ها موجود می باشد، آنها از شيشه ساخته مي شدند؛ درحال حاضر، گزينه هاي انتخاب بسياري وجود دارد.
تأكيد اين فصل درمورد پيپتهاي حجم ثابت و پي پتهاي حجم متغير با كنترل مكانيكي است، اخيراً، پيپت ها با كنترل الكتريكي نيز به بازار عرضه شده اند. اين فصل درباره نگهداري و كاليبراسيون پيپت هاي مكانيكي صحبت مي كند.

اصول عملكرد پیپت

پي پتهاي مكانيكي يا پيستون دار معمولاً با اعمال فشار دستي روي پيستون كار مي كنند. پيستون داخل يك سيلندر با طول ثابت حركت و حجم مشخصي از مايع را به داخل يا خارج پي پت هدايت مي كند.
دو نوع پي پت هاي پيستوندار موجود مي باشد: پي پت با حجم ثابت كه حجم ثابتي از مايع را حجم اسمي  NV جابه جا مي كند و پي پت با حجم متغير كه حجم هاي متفاوتي را با توجه به مشخصات اختصاصي پي پت جابه جا مي كند. تنظيم حجم متغير روي پ يپت با حركت پيستون و با توجه به محدودة عملكرد پيستون
انجام مي شود. در اين نوع پي پت ها حجم اسمي بيشترين حجمي است كه پي پت مي تواند، نگهدارد. انواع پي پت هاي ثابت و متغير به دو نوع A و B نيز تقسيم
مي شوند.

نوع A : در اين نوع حجمي از هوا بين سر پيستون و  مايع درون سيلندر پي پت وجوددارد
نوع B : در اين نوع، پيستون در تماس مستقيم با مايع است  پي پت هاي نوع A اين مزيت را دارند که در استفادة بيشتر امکان آلوده شدن در آنها كمتر است؛ ولي برخلاف پي پتهاي نوع B وقتي براي برداشت حجمهاي خيلي كم مورد استفاده قرارمي گيرند از دقت كافي برخوردار نيستند چون هوا در آنها متراكم و فشرده مي شود.
براي به حداقل رساندن آلودگي، همه پي پت ها نوك سمپلرهاي يكبار مصرف دارند. براي اطمينان از محكم بودن اتصال سر سمپلر و حجم جابه جا شده به وسيلة پي پت پيشنهاد شده است از سر سمپلرهاي توصيه شده سازنده يا نوك سمپلرهايي كه براي پي پت هاي حجم خاص كاربرد دارند، استفاده شود. براي اينكه حجم هاي مختلف
روي پي پت ها شناسايي شوند بعضي سازندگان از كدهاي رنگي استفاده می كنند.