نوشته‌ها

رفراکتومتر

رفراکتومتر

در دامپزشکی، از رفراکتومتر برای اندازه گیری کل پروتئین پلاسما در یک چگالی ویژه ی نمونه ی خون و ادرار استفاده می شود. در تشخیص های دارویی، از رفراکتومتر برای اندازه گیری چگالی ویژه ی ادرار انسان استفاده می شود.

4 نوع رفراکتومتر اصلی عبارتند از:

  • رفراکتومتر سنتی دستی
  • رفراکتومتر دستی دیجیتال
  • رفراکتومتر آزمایشگاهی
  • رفراکتومتر فرآیند از درون

همچنین رفراکتومتر وجود دارد که از آن معمولا برای اندازه گیری شاخص های انکساری گاز ها استفاده می شود. شاخص رفراکتومتر از قانون اسنل محاسبه می شود.


برای دیدن و خرید انواع رفراکتومتر  کلیک کنید

تجهیزات ازمایشگاهی    سلیمان تجهیز