شوف بالن | هیترمنتل

شرکت سلیمان تجهیز وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی و وارد کننده انواع هیتر منتل آزمایشگاهی در انواع مختلف : تک خانه ، همزن دار و دیجیتال از کمپانی 

هیتر منتل دیجیتال

هیتر منتل دیجیتال 100 cc

هیتر منتل دیجیتال 250 cc

هیتر منتل دیجیتال 500 cc

هیتر منتل دیجیتال 1000 cc

هیتر منتل دیجیتال 2000 cc

هیتر منتل دیجیتال 5000 cc

هیتر منتل دیجیتال 10000 cc

هیتر منتل همزن دار

هیتر منتل همزن دار 250 cc

هیتر منتل همزن دار 500 cc

هیتر منتل همزن دار 1000 cc

هیتر منتل همزن دار 2000 cc

هیتر منتل همزن دار 5000 cc

هیتر منتل همزن دار 10000 cc

هیتر منتل تک خانه

هیتر منتل تک خانه  100 cc

هیتر منتل تک خانه 250 cc

هیتر منتل تک خانه 500 cc

هیتر منتل تک خانه 1000 cc

هیتر منتل تک خانه 2000 cc

هیتر منتل تک خانه 5000 cc

هیتر منتل تک خانه 10000 cc

HTB1QTN_Brand

برندهای محصولات