ترازوی آزمایشگاهی چیست ؟


ترازوی آزمایشگاهی

ترازو وسیله ای است که درنتيجة نیروی جاذب هاي که به جسم يا ماده واردمي شود، وزن آن را انداز ه گيري مي كند . ترازو برگرفته از واژة لاتين bis به معناي «دو » و lanx به معنای «صفحه »است.

نامهای مقياس 2 و ميزان 3 نيز به ترازو اطلا قم یشود. توجه به اين نکته مهم است که نيرويي كه میدان جاذبه زمین روی یک ماده وار دمیک‌ند، وزن نام دارد و این نیرو درواقع محصول حاصلضرب وزن ماده در شتاب مکاني جاذبة زمین 4* است.
استفاده از واژة «مکان » تأکيد بر اين دارد که شتاب به عواملی نظیر عرض جغرافیایی، ارتفاع، طول جغرافيايي و حجم لاي ههاي زمین بستگی دارد؛ و اين نيرو برحسب نیوتن محاسب همی شود.

موارد استفاده از ترازوی آزمایشگاهی

ترازو برای انداز هگیری وزن یک ماده استفاد هم يشود. در آزمایشگاه، ترازو براي بخشي از فعالي تهاي كنترل كيفي)ابزارهايي مانند پ يپ تها(، تهية مخلوطي از تركيبات با نسب تهاي از قبل تعيي نشده و همچنين تعين چگالي و يا وزن كاربرد دارد.

انواع ترازو آزمایشگاهی

ترازو ها به دو دسته :

ترازو الکترونیکیترازو مکانیکی

تجهیزات آزمایشگاهی    سلیمان تجهیز