هات پلیت یا همزن حرارتی چیست ؟

همزن حرارتی

صفحه همزن حرارتي براي گرم کردن و هم زدن محلول در ظرفهاي
آزمايشگاهي مانند لولة آزمايش، بشر و ارلن ها استفاد همي شود.

اصول عملكرد

به طور معمول صفحة همزن حرارتي، يك صفحة مسطح است كه ظرفهاي آزمايشگاه محتوي محلول روي آن قرار ميگيرند و
محتويات گرم شده و یا تریکب مي شوند. جنس اين صفحه از يك فلز رسانای خوب حرارتی مانند آلومينيوم و يا مواد سراميك است. در بعضي از همزن ها از نور مادون قرمز براي گرم كردن استفاده مي شود. اين همزنها داراي يك المنت گرمايي يك مقاوم الكتريكي ، يك سيستم كنترل روشن/ خاموش، يك كنترل دما، پيچ چرخش و موتور مي باشند. نوع موتور استفاده شده در اين دستگاه ها معمولا از نوع القاي تکفاز 2 است. همچنين، گسترة سرعت در اين دستگاه ها به تعداد قطبها و ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده بستگي دارد.

نگهداري معمول هات پلیت

صفحة همزن حرارتي براي كار در شرايط عادي طراحي شده و به كمترين اقدامات نگهداري نیاز دارد. اگر اين وسيله خوب نصب
و راه اندازي شده باشد، سالها بدون مشكل كار مي كند.

موارد احتياط نصب هات پلیت

1. هميشه صفحة همزن حرارتي را به پريز برق مناسب و دارای
سيم زمين وصل كنيد.
2. قبل از انجام هر اقدام معمول جهت نگهداری، دو شاخة دستگاه را از پريز بكشيد.
3.ا ز اين وسيله در جايي كه مواد آتشزا و قابل احتراق وجود دارد و همچنين،
در محلي كه گازهاي سمي خورنده توليد ميشود، استفاده نكنيد.
4. دقت كنيد كه مواد نقطة اشتعال 1 پايين داشته باشند، زیرا حرارت
و تماس بخارات توليد شده با سطح صفحه مي تواند سبب
آتش سوزي و انفجار شود.
5. اگر با محلولهاي آتشزا  كار مي كنيد، از وسايل حفاظت ايمني
فردي مانند دستكش و عينك آزمايشگاه استفاده كنيد.
6. هميشه در نظر داشته باشيد كه سطح صفحه تا زمان طولاني
بعد از قطع برق گرم مي ماند.
7. از قرار دادن مواد زير روي صفحه خودداري نماييد:
الف ورقه هاي فلزي
ب مواد با مشخصات جسم عايق
ج ظروف شيشه اي با نقطه ذوب پايين
8. يك فضاي خالي در اطراف دستگاه درنظر بگيريد تا اتصالات دستگاه
به راحتي صورت پذيرد و فضايي براي قراردادن مواد مورد نياز در
اطراف دستگاه وجود داشته باشد. بعضي از سازندگان يك فضاي
خالي حدود 15 سانتيمتر را در اطراف دستگاه توصيه ميكنند.
9. از گذاشتن مواد قابل اشتعال در اطراف دستگاه خودداري كنيد.
10 . از قراردادن ظروفی كه وزن آنها از مقدار ادعاشده توسط سازنده
بيشتر است، روي صفحة همزن حرارتي خودداري كنيد.

تجهیزات آزمایشگاهی  سلیمان تجهیز