دستگاه آب مقطر گیری یا خالص ساز آب چیست ؟

قطير  برگرفته از واژه لاتین distillare به معنای تبخیرکردن مایعات به وسيلة گرما است. آب مقطرگیری كه دستگاه تقطيرآب نيز ناميده مي شود، و استفادة آزمایشگاهی دارد، آب شرب را طي مراحلي كه شامل تبخير و سرد كردن است، خالص مي كند. در نتيجه اثر انرژي گرمايي كه در فاز مايع بر آب اعمال ميشود، آب
به بخار تبديل ميگردد. اين امر سبب میشود كه مولكولهاي آب از ديگر مواد مخلوط جدا شود. بخارات آب پس از عبور از كندانسور، جايي كه بخار سرد می شود، دوباره به فاز مايع تغيير حالت مي دهد و درنهايت در يك ظرف ذخيره جمع آوري مي شود.
آب مقطر در مقايسه با آب شرب خالص و بدون آلودگي است.

موارد استفاده از دستگاه تقطير

دستگاه تقطير آب خالص را از آب شور یا آب شرب تهيه میکند.
در آب خالص نبايد مواد معلق وجود داشته باشد. از آب خالص در آزمایشگاه ها، مراحل شستشو، استریليزاسيون و مراکز برنامه ریزی غذایی استفاده ميشود. هرچه مراحل خالص سازی پیشرفته تر باشد، آب مقطر با درجه خلوص بالا تولید می شود. براي مثال، تهية محلولها و مواد بيولوژي، مستلزم داشتن آب با درجه خلوص بالا است. تقطیر کیی از مراحل دستيابي به آب خالص است. آبی که در آزمایشگاه مورد استفاده قرارم یگیرد،

علمکرد دستگاه اب مقطر گیری

شکل و طراحی اين دستگاه برحسب ميزان گنجایش حجم آب متفاوت است. در زیر اجزای دستگاه و نحوة کار با آنها
توضيح داده شده است.

1. تولیدکننده بخار. این قسمت تانک جوشانن نیز می نامند، و محفظة ذخیرة آبی است که تقطیر میشود. به طور معمول، یک اتصال هیدرولیکی دارد که اجازه میدهد آب تبخیرشده و دوباره ذخیره شود. جنس این اتصال دهنده در دستگاههای کوچک از شیشه و در دستگاههای بزرگ از استیل با روکش مس، قلع و یا تیتانیم است. همچنین، اين قسمت میتواند سطح، جریان و کیفیت آب را كنترل كرده و دستگاه را در زمان بروز بينظمي يا اختلال در ورود آب، محافظت کند.
این قسمت مانند يك مبنع تأمین انرژی، از بخار آب حاصل از تانک جوشان و یا از انرژی گرمایی حاصل از هدایت جریان، از یک مقاوم متغير استفاده میكند. هر دو حالت باعث افزایش دما در  شرايط عادي فشار اتمسفر يك و نيروي جاذبه 9/80665m/s2  و درنهایت، تغییر حالت آب از فاز مایع به بخار در 100°C ميشود.

2. سطح آب. وسیل های که سطح مقدار آب در مخزن تولیدکنندة بخار را تنظیم میکند و مستقيماً به اتصال دهنده اي وصل است كه آب مورد نياز براي دستگاه تقطير را تأمين مي كند. زمانی که مقدار آب در مخزن کاه شمیی‌، این اتصالدهنده مقدار آب تبخیرشده را بازیافت میکند.

3. سوپاپ کنترل. شیر مکانیکی یا الکترومکانیکی که ورود جریان آب را به مخزن تولیدکنندة بخار تنظیم میکند.

4. اتصال هیدرولیکی. اتصالاتی که آب را به مخزن تولیدکنندة بخار هدایت میکند.

5. آب در فاز مایع. به آب داخل مخزن اطلاق میشود که انرژی گرمایی حاصل از یک مقاوم متغير را در شرايط دما و فشار مناسب به بخار تبدیل میکند.

6. مقاومهاي متغير. وسیله ای که وقتي جريان الكتريكي از آن عبورمي كند، گرما توليد ميشود. این مقاومها با کلاهکهای سرامیک از هم جدا هستند و از محیط بیرون با يک لاية فلزي محافظت مي شوند.

7. لولة سردكننده آب. مسیری که آب برای متراکم شدن بخار و حذف انرژی گرمایی طی میکند سردسازی.